دوره حرارت و سیالات

تمام درس های حرارت و سیالات

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
-10%

انسیس فلوئنت مقدماتی

16 ساعت
متوسط

پنجشنبه‌ها ساعت 9 الی 13 شروع دوره 16 تیر …