دوره طراحی کاربردی

تمام درس های طراحی کاربردی

ما 4 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
-10%

اتوکد مقدماتی

24 ساعت
متوسط

پنجشنبه‌ها   ساعت 14 الی 18  تاریخ شروع 16 تیر …

ویژه
-10%

آباکوس مقدماتی

24 ساعت
متوسط

پنجشنبه‌ها  ساعت 14 الی 18 تاریخ شروع 16 تیر برگزاری …

ویژه
-10%

کتیا مقدماتی

24 ساعت
متوسط

پنج‌شنبه‌ها ساعت 14 الی 18 شروع دوره 16 تیر …

ویژه
-10%

سالیدورک مقدماتی

24 ساعت
متوسط

پنجشنبه‌ها ساعت 9 الی 13 شروع دوره 16 تیر …