دوره مهارت‌های عمومی

تمام درس های مهارت‌های عمومی

ما 3 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
-9%

آنالیز نتایج آزمون XRD

6 ساعت
همه سطوح

پنج‌شنبه و جمعه ساعت 9 الی 12 2 و 3 …

آموزش مقدماتی اینترنت اشیا

4 ساعت
همه سطوح

جمعه مورخ 14 آبان ساعت 9 الی 13 …

ویژه

مهارت‌های هفت‌گانه ICDL

18 ساعت
همه سطوح

گروه دوم پاییز 1400 پنج‌شنبه‌ها  ساعت 9 الی 13 شروع …