دوره مهارت های کارگاهی

تمام درس های مهارت های کارگاهی

فیلتر بر اساس دسته بندی

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

اخذ رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه ساجات

4 ساعت
پیشرفته

دوره ای مخصوص مهندسین مشاور و پیمانکاران تاریخ برگزاری پنجشنبه …