دوره فارسی

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

متلب مقدماتی حضوری

24 ساعت
مبتدی

پنج‌شنبه‌ها ساعت 9 تا 13  شروع دوره 27 مرداد  برگزاری …

مهارت های هفت گانه ICDL

16 ساعت
مبتدی

پنجشنبه‌ها  ساعت 14 الی 18 شروع دوره 27 مرداد   …