بسته آموزشی ترنسیس

مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مکانیک دانشگاه تهران
اخرین بروزرسانی می 29, 2023

درباره این دوره

لطفا امتیاز دهید

1. معرفی نرمافزار ترنسیس
1.1 – تاریخچه نرمافزار
1.2 – بررسی پژوهشهای اخیر انجام شده توسط نرم افزار ترنسیس
1.3 – معرفی وبسایت برنامه و کتابخانههای فرعی
1.4 – قابلیتها و کاربردهای نرم افزار
1.5 – آشنایی با محیط نرمافزار
1.6 – مدلسازی اولیه پنل خورشیدی با دادههای آب و هوایی

2. شبیهسازی و تحلیل پنل خورشیدی
2.1 – دادههای آب و هوایی
2.1.1 – انواع دادههای آب و هوایی
2.1.2 – خواندن دادههای آب و هوایی مناطق مختلف
2.1.3 – استفاده از نرمافزار Meteonorm برای استخراج دادههای آب و هوایی
2.2 – خروجیهای نرمافزار TRNSYS
2.2.1 – معرفی انواع Printer و Plotter
2.2.2 – رسم دادههای آب و هوایی
2.2.3 – معرفی انواع نمودارها و تنظیمات آنها
2.2.4 – استخراج دادهها و بررسی خروجی نمودارها
2.3 – اضافه نمودن پنل خورشیدی
2.4 – ارتباط پنل خورشیدی با دادههای آب و هوایی

3 . مدلسازی آبگرمکن خورشیدی

3.1 – رسم شدت تشعشع خورشید در یکسال برای شهر تهران
3.2 – دادههای آب و هوایی
3.2.1 . رسم نمودار دما و تشعشع خورشیدی
3.2.2 . بررسی بازههای زمانی مختلف
3.2.3 . تبدیل واحد با ماژول Eqa
3.3 – بررسی مسأله
3.4 – اضافه نمودن پمپ، منبع گرمایی کمکی، کلکتور خورشیدی ، Printer و Plotter
3.5 – تعیین سیگنال ورودی پمپ مطابق با بار مورد نیاز سیستم
3.6 – ارتباط اجزا با یکدیگر
3.7 – استفاده از Integrator برای محاسبه گرمای مورد نیاز
3.8 – رسم خروجیهای سیستم (سیگنال پمپ، دما، حرارت)
3.9 – محاسبه بازده سیستم با تعریف تابع

4. طراحی آبگرمکن خورشیدی با کنترلر
4.1 – انتخاب اجزای اصلی سیستم
4.2 – اتصال کامپوننتها به یکدیگر
4.3 – تشریح و بررسی عملکرد کنترلر
4.4 – بررسی انواع خروجیها و نمودارهای عملکردی سیستم برای فصول مختلف (دمای خروجی کلکتور، کارکرد پمپ، شار
حرارتی، سیگنال سیستم)
4.5 – بررسی تنظیمات گرافیکی سیستم                                                                                      4.6 – تشریح output manager

5 . آنالیز حساسیت با نرمافزار ترنسیس
5.1 – مرور سیستم آبگرمکن خورشیدی
5.2 – تعریف پارامترهای مورد بررسی (مساحت کلکتور، دما)
5.3 – استفاده از TRENEdite برای مطالعهی پارامتریک
5.4 – تعیین بازه دلخواه برای آنالیز حساسیت
5.5 – استخراج دادهها و رسم نمودار ها برای آنالیز حساسیت

6 . مدلسازی پنل فتوولتاییک (PVT)
6.1 – معرفی سیستم فتوولتاییک و منحنیهای مشخصه
6.2 – انتخاب کامپوننتهای سیستم
6.3 – تعریف ولتاژ متغییر برای پنل خورشیدی
6.4 – رسم نمودار جریان بر حسب ولتاژ
6.5 – محاسبه قدرت تولیدی و رسم نمودارهای مربوطه

7. لینک نرمافزار EES و TRNSYS
7.1 – معرفی ماژولهای مورد نیاز
7.2 – تعیین ورودیهای مدنظر در نرمافزار ترنسیس
7.3 – خواندن اطلاعات توسط نرمافزار EES و انتقال داده های خروجی
7.4 – رسم اطلاعات ورودی از نرمافزار EES توسط TRNSYS​​

مدرسین شما

مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

0/5
34 دوره
0 دیدگاه
408 دانشجو
مشاهده بیشتر

یک نظر بنویسید