متلب مقدماتی و پیشرفته

محمدباقر سجادی
مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مکانیک دانشگاه تهران
اخرین بروزرسانی می 23, 2023

درباره این دوره

لطفا امتیاز دهید

متلب مقدماتی 7 ساعت

متلب پیشرفته 13 ساعت

مدرسین شما

محمدباقر سجادی

0/5
1 دوره
0 دیدگاه
0 دانشجو
مشاهده بیشتر

مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

0/5
31 دوره
0 دیدگاه
342 دانشجو
مشاهده بیشتر

یک نظر بنویسید

متلب مقدماتی و پیشرفته

تومان350,000

سطح
متوسط
مدت زمان 20 ساعت

محتوای این دوره

 • سرفصل‌های تدریسی: 
 • 1 .آشنایی با محیط متلب
 • 2 .معرفی انواع آرایه ها و متغیر ها در نرم افزار متلب
 • 3 .اعمال ریاضی در متلب و معرفی دستورات مرتبط به آرایه های برداری و ماتریسی (1)
 • 4 .اعمال ریاضی در متلب و معرفی دستورات مرتبط به آرایه های برداری و ماتریسی ( 2 )و
 • معرفی فضای کدنویسی متلب
 • 5 .معرفی توابع هندل و نحوه ی ایجاد فانکشن (تابع) در نرم افزار متلب به همراه حل یک مثال
 • 6 .ترسیمات گرافیکی و نحوه ی رسم انواع نمودار ها ( 1 )
 • 7 .ترسیمات گرافیکی و نحوه ی رسم انواع نمودار ها ( 2 )
 • 8 .عبارت های شرطی و منطقی در نرم افزار متلب
 • 9 .حل 2 مثال کاربردی از مباحث تدریس شده
 • 10 .معرفی حلقه های تکرار به همراه حل دو مثال
 • 11 .حل سه مثال کاربردی و ترکیبی از حلقه های تکرار و عبارت های شرطی (1)
 • 12 .حل سه مثال جامع و ترکیبی از حلقه های تکرار و عبارت های شرطی ( 2 ) به همراه فانکشن
 • نویسی
 • 13 .حل معادالت د یفرانسیل معمولی به کمک د ستورات از پیش تعیین شده و فضای کدنویسی
 • متلب (قسمت اول)
 • 14 .حل معادالت د یفرانسیل معمولی به کمک د ستورات از پیش تعیین شده و فضای کدنویسی
 • متلب (قسمت دوم)
 • 5 1.حل معادالت دیفرانسیل معمولی به کمک د ستورات از پیش تعیین شده و فضای کدنویسی
 • متلب (قسمت سوم)
 • 16 .آشنایی با جبر خطی و آموزش توابع مربوطه ی مقدماتی در نرم افزار متلب
 • 17 .حل یک مثال کاربردی از مباحث جبر خطی و معرفی دستورات پیچیده تر مرتبط با ای ن
 • جعبه ابزار
 • 18 .آشنایی با مبحث پردازش تصویر در نرم افزار متلب وآموزش توابع مربوط به این جعبه
 • ابزار
 • 19 .حل یک مثال کاربردی از مبحث پردازش تصویر
 • 20 .آموزش مباحث پیشرفته ی ترس یمات گرافیکی از جمله ساخت فیلم و انیمیشن از نمودارهای
 • ایجاد شده ی دوبعدی و سه بعدی
 • 21 .معرفی و آموزش مباحث و جعبه ابزار محاسبات نمادین در نرم افزار متلب
 • 22 .حل مسئله ی یافتن ریشه های یک معادله ی غیر خطی به کمک الگوریتم نیوتو ن رافسون با
 • استفاده از دستورات مرتبط با محاسبت نمادین
 • 23 .درون یابی و برازش منحنی به کمک کدنویسی و جعبه ابزار تعبیه شده در نرم افزار
 • 24 .حل مثالی کاربردی از مباحث درون یابی

اعتبار ثبت نام: مادام العمر