اتودسک اینونتور

مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مکانیک دانشگاه تهران
اخرین بروزرسانی آگوست 24, 2023

درباره این دوره

لطفا امتیاز دهید

جهت برخورداری از تخفیف دانشجویی با شماره تلفن مرکز تماس گرفته و کد تخفیف مربوطه را دریافت نمایید.

 • جهت برخورداری از تخفیف های ثبت نام گروهی (از ۵ تا ۲۰ درصد مازاد بر تخفیف دانشجویی)، با شماره تماس مرکز تماس گرفته و کد تخفیف مربوطه را دریافت نمایید.
تعداد متقاضیان در ثبت نام گروهی درصد تخفیف
۲ ۵
۳ ۱۰
۴ ۱۵
۵ ۲۰

 

 • جهت برخورداری از تخفیف های کاربر ویژه (از ۵ تا ۲۰ درصد مازاد بر تخفیف دانشجویی)، با شماره تماس مرکز تماس گرفته و کد تخفیف مربوطه را دریافت نمایید.
تعداد دوره ثبت نامی توسط یک کاربر درصد تخفیف
۲ ۵
۳ ۱۰
۴ ۱۵
۵ ۲۰

 

مدرسین شما

مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

0/5
34 دوره
0 دیدگاه
408 دانشجو
مشاهده بیشتر

یک نظر بنویسید

اتودسک اینونتور دانشگاه تهران
سطح
متوسط
مدت زمان 24 ساعت

محتوای این دوره

 • درس یکم: معرفی و آشنایی کلی با فضای نرم افزار
 • معرفی و توضیح کلی
 • معرفی منوها و محیط های کاری
 • تنظیمات اولیه و پیش فرض ها
 • ایجاد فایل های جدید و ذخیره فایل ها
 • درس دوم: ایجاد طرح دو بعدی
 • ترسیم طرح های دو بعدی
 • ویرایش
 • مقیدسازی و اندازه گذاری
 • درس سوم: ایجاد طرح سه بعدی
 • ترسیم قطعات سه بعدی
 • شکل های پایه هندسی
 • آشنایی با صفحات و نقاط کاری مرجع
 • ویرایش قطعات سه بعدی
 • روش های طراحی و ایجاد قطعات استاندارد ) بیرینگ ها، پیچ و مهره، خارها، رینگ ها و... .(
 • درس چهارم: مونتاژ قطعات(Assembly(
 • مونتاژ قطعات ایجاد شده به روش های مختلف
 • طراحی و ایجاد اتصاالت
 • ایجاد و مونتاژ قطعات تجهیزات استاندارد
 • انتقال قدرت در مکانیزم ها ) چرخ دنده، تسمه، چرخ زنجیر،...(
 • درس پنجم: پیاده سازی قطعات مونتاژی(Disassemble(
 • ایجاد نمای انفجاری از قطعات مونتاژ شده و تهیه فیلم
 • درس ششم: تهیه نقشه های دو بعدی
 • ایجاد نقشه دو بعدی از قطعات و مجموعه های مونتاژی
 • ایجاد نماها
 • اندازه گذاری
 • نشانه گذاری ها
 • توضیحات الزم در نقشه
 • درس هفتم: تعریف مساله نمونه و مدل سازی
 • تبدیل بازوی شش انگشتی به بازوی پنج انگشتی
 • مدل سازی قطعات برحسب نقشه های اجرایی
 • فراخوانی قطعات استاندارد
 • درس هشتم: مونتاژ و دمونتاژ
 • مونتاژ قطعات طراحی شده
 • تهیه مدل انفجاری از مجموعه
 • درس نهم: تهیه نقشه
 • تهیه نقشه قطعات
 • تهیه نقشه مونتاژ
 • تهیه نقشه انفجاری
 • درس دهم: تهیه انیمیشن و عکس از مجموعه
 • تهیه انیمیشن از ساختار و عملکرد بازو
 • تهیه عکس از مجموعه مونتاژی
 • درس یازدهم: مقدمه ای بر طراحی قالب پالستیک
 • معرفی حوزه های نرم افزاری در حوزه مهندسی مکانیک و ساخت و تولید
 • معرفی روش قالب گیری تزریقی
 • معرفی کلی ساختار قالب های صنعتی
 • معرفی جزئیات ساختار یک قالب به همراه روش های محاسبه اجزای مورد نیاز
 • درس دوازدهم: معرفی محیط طراحی قالب نرم افزار
 • درس سیزدهم: آنالیزهای ابتدایی
 • آنالیز انقباض
 • مکان یابی گلویی
 • درس چهاردهم: بیان مفهوم و نحوه ایجاد حفره و ماهیچه در نرم افزار
 • درس پانزدهم: مفهوم باالنس و چیدمان های مختلف در قالب
 • درس شانزدهم: ایجاد ساختار کلی قالب
 • درس هفدهم: ایجاد سیستم راهگاهی شامل
 • بوش تزریق
 • راهگاه ها
 • گلویی
 • درس هجدهم: ایجاد سیستم پران
 • درس نوزدهم: ایجاد سیستم های کشویی و لیفتر
 • درس بیستم: ایجاد سیستم های خنک کاری
 • درس بیست و یکم: تحلیل های قابل انجام در قالب
 • درس بیست و دوم: ایجاد فایل برای نرم افزارهای دیگر
 • درس بیست و سوم: نحوه تولید نقشه های ساخت و نماهای انفجاری
 • درس بیست و چهارم: آشنایی با سمبل های جوشکاری مطابق استاندارد AWS و محیط جوشکاری نرم افزار اینونتور
 • (Inventor)
 • آشنایی با سمبلهای جوشکاری ماهیچهای
 • آشنایی با سمبلهای جوشکاری شیاری
 • درس بیست و پنجم: معرفی و اجرای دستورات Preparation و Fillet با ارائه مثال
 • معرفی و اجرای دستورPreparation
 • معرفی و اجرای دستورFillet
 • درس بیست و ششم: معرفی و اجرای دستورات Groove و Cosmetic با ارائه مثال
 • معرفی و اجرای دستورGroove
 • معرفی و اجرای دستورCosmetic
 • درس بیست و هفتم: معرفی ابزار قابلیت تحلیل تنشCalculator Weld
 • Spotو Fillet, Plug, Groove, Butt جوشهای تنش تحلیل
 • Step Tubeو Bevel Solder, Butt Solder, Lap Solder, Step Solder جوشهای تنش تحلیل
 • درس بیست و هشتم: معرفی محیط Machining و اجرای دستورات آن در محیط جوشکاری
 • معرفی قابلیتها و اجرای دستورات Revolve وExtrude
 • معرفی و اجرای دستورات Chamfer ,Fillet وHole
 • درس بیست و نهم: تهیه نقشههای دوبعدی و اندازهگذاری قطعات جوشکاری
 • نحوه انتقال فایلهای سهبعدی به محیط نقشهکشی و تنظیمات الزم
 • اندازهگذاری و عالئم جوشکاری
 • فصل سی ام: جمع بندی

اعتبار ثبت نام: مادام العمر